جدول تخفیفات شهریه

جدول تخفیفات شهریه دانشجویان موسسه آموزش عالی کار

ماده

عنوان   و میزان تخفیف اعمال شده


مقطع تحصیلی اعمال شده

واحد اعمال شده

1

میزان 20% تخفیف در شهریه متغیر دانشجویان  به شرط کارگربودن خود دانشجو یا عضویت  والدین او در خانه کارگر  در زمان قبولی دانشجو (تخفیف این ماده شامل شهریه متغیر پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد)

تمام مقاطع تحصیلی

هر 3 واحد

2

میزان 25% تخفیف در شهریه متغیر دانشجویان عضو خانه کارگر  در زمان قبولی دانشجو(تخفیف این ماده شامل شهریه متغیر پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد)

تمام مقاطع تحصیلی

هر 3 واحد

3

میزان 40% تخفیف در شهریه متغیر دانشجویان  به شرط عضویت خود دانشجودر خانه کارگر  به مدت 2 سال  یا بیشتردر زمان قبولی دانشجو(تخفیف این ماده شامل شهریه متغیر پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد)

تمام مقاطع تحصیلی

هر 3 واحد

4

میزان 50% ، 40% و 30% تخفیف در شهریه ثابت جهت دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشته ، هر مقطع و هر ورودی (سقف دانشجو هم ورودی و هم رشته 16 نفر در نظر گرفته شود  )

تمام مقاطع تحصیلی 

هر 3واحد

5

میزان     20% تخفیف در شهریه  ثابت جهت دانشجویانی که در یک مقطع پایین تر در این موسسه فارغ التحصیل شده اند و اکنون در مقطع بالاتر مشغول به تحصیل می باشند (تخفیف در مقطع دوم تحصیل اعمال می گردد)

تمام مقاطع تحصیلی

هر3 واحد

6

میزان      40% تخفیف در شهریه   متغیرجهت دانشجویانی که در موسسه  کار می کنند و یا بستگان درجه یک آنها مشغول به تحصیل

تمام مقاطع تحصیلی

هر 3 واحد

7

میزان 50% تخفیف شهریه ثابت جهت دانشجویان تحت پوشش و کارکنان کمیته امداد و بهزیستی به شرط ارائه معرفی نامه معتبر

تمام مقاطع بجز کارشناسی ارشد

هر 3 واحد

8

میزان 20% تخفیف در شهریه ثابت در مورد دانشجویانی که به صورت همزمان از یک خانواده بیش از یک دانشجو در موسسه مشغول به تحصیل هستند ( به هر کدام میزان 20% )

تمام مقاطع بجز کارشناسی ارشد

هر 3 واحد

9

میزان   20 %  تخفیف در شهریه  ثابت 

مقطع کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته

هر 3 واحد

10

میزان 20% تخفیف شهریه ثابت به کارکنان سازمان ها ، ادارات و نهادها در قالب تفاهم نامه گروهی موسسه با ارگان یا نهاد مربوطه 

مقطع کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته

هر 3 واحد

11

تخفیف کل شهریه دانشجویانی که در رشته های اشتغال ، اقتصاد کار و روابط کار مشغول به تحصیل هستند 

کاردانی ناپیوسته 

قزوین

12

میزان 50% تخفیف شهریه ثابت جهت دانشجویان بومی 

مقطع کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته 

خرمدره و رفسنجان

13

میزان 15% تخفیف شهریه ثابت 

کارشناسی ارشد

رفسنجان و خرمدره

14

میزان 100% تخفیف در شهریه ثابت جهت دانشجویانی که از هنرستان کار به موسسه وارد می شوند 

کاردانی

رفسنجان

15

بجز تخفیف ماده­های 4 (رتبه برتری) و 5و 8 و 10 هر دانشجو می تواند از یک ماده تخفیفات فوق بهره مند شود. در هر صورت مجموع تخفیفات قابل اعمال در شهریه ثابت 100% می باشد و مازاد بر آن قابل ذخیره یا قابل اعمال بر بخشهای دیگر شهریه نمی باشد.

تمام مقاطع تحصیلی 

هر 3واحد