معرفی معاونت پژوهشی
نام و نام خانوادگی : لیلا تاجیک
تحصیلات: دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس
سمت : معاون پژوهشی موسسه
شغل: عضو هیئت علمی
رایانامه جهت برقراری ارتباط با معاونت پژوهشی موسسه    research@kar.ac.ir                                                                                                                                            
تلفن تماس :  88535944 - 021 با داخلی 302