دعوت به همکاری شرکت هنکل
به اطلاع می رساند شرکت هنکل ایران از دانشجویان در کلیه رشته های گروه مالی،شیمی،کامپیوتر،مدیریت و صنایع که تمایل به همکاری در این شرکت را
دارند دعوت می نماید تا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
hr.intern@henkeliran.com