دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی فریمان
به اطلاع می رساند این شرکت از همکاران با تخصص های مرتبط که تمایل به همکاری دارند دعوت به عمل می آورد تا جهت دریافت و تکمیل فرم
پروپوزال مربوطه به سایت شرکت صنایع پتروشیمی فریمان به آدرس  www.iranfpc.comواحد پژوهشی و فناوری مراجعه نموده و پروپوزال
پیشنهادی خود را تکمیل و به آدرس خراسان رضوی، کیلومتر 2 جاده قدیم فریمان-مشهد،صندوق پستی 115 کد پستی 9291733133 واحد پژوهشی
و فناوری ارسال نمایند.