معرفی اعضا هیئت مدیره موسسه آموزش عالی کار - واحد خرمدره