شرح وظایف مسئول حسابداری
- نظارت در کار کارکنان تحت بررسی
- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مالی
- همکاری در تهیه نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های امور مالی
- شرکت درکمیسیونهای مربوط
- نگهداری حسابهای عمومی و اختصاصی در حسابهای مربوط و خرج و اعتبارات مبنای مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها
- تهیه تراز نامه ماهانه و سالیانه حسابهای عمومی و اختصاصی و ارسال آن به بررسی حسابها
- دریافت حکمهای صادره از سازمان مرکزی بابت حسابهای عمومی و اختصاصی و منظورنمودن آنها در چاپ مربوط
- امضای کلیه چکهای صادره و تنظیم لیستهای حق التدریس واحد مربوط
- بررسی کلیه اسناد تنظیمی حسابهای عمومی و اختصاصی از نظر تکمیل اسناد و اعضا نامبرده آن
- دریافت چکهای حق الزحمه دانشجویان و منظور نمودن آن به حساب اختصاصی و تنظیم چک برای پرداخت حق الزحمه آنها
- پاسخگویی واخواهی های اسناد به سازمان مرکزی و شرکت در جلسه های ذیربط
- انجام سایر وظایف مربوط به شغل